نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
قبل از وقوع خرابی به فکر چاره یا حداقل کاهش هزینه‌ها باشید!