نگهداری و تعمیرات

قبل از وقوع خرابی به فکر چاره یا حداقل کاهش هزینه‌ها باشید!